Wettelijke mededelin

The domain: http://www.calallevado.com is the property of AROMIR MASSAGUER S.A., with Tax Identity x-XXXXXXXX Listed on the Companies� Register Barcelona, Full 75973, Foli 30, Volum 6500, Llibre 5784, Secció 2a. The company�s registered offices are at c. Morales, 31 - 08029 Barcelona. You can also contact us on +34 972 34 03 14 +34 972 34 11 87 o email: info@calallevado.com
Intellectual and Industrial Property:
The entire contents of this website are protected by industrial and intellectual property rights that users of this website must respect. The reproduction, except for private use, communication or distribution of the materials included in this site is forbidden without the written authorisation of AROMIR MASSAGUER S.A.
Liability for Links:
AROMIR MASSAGUER S.A. includes a series of links in its website to the sites of its customers and suppliers, which are provided merely as advertising for the work they provide. AROMIR MASSAGUER S.A. is not liable for the commercial information contained in these sites or for any of the services or practices linking or relating it to the linked websites.
Data Protection:
According to that established in the Personal Data Protection Act (LOPD) 15/1999 of 13th December, please be advised that your personal details are included in the files held by AROMIR MASSAGUER S.A. in order to be able to suitably deal with your requests for information and to prepare any estimates you may request. To exercise your rights to access, amend, cancel and oppose this data, as established by Law, please contact us in writing at c. Morales, 31 - 08029 Barcelona, Ref. Data protection
En conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó) informa als usuaris:

Responsable
Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó)
NIF: A-58010984
Direcció postal: C. Morales, 31 - 08029 Barcelona.
Telèfon: +34 972 34 03 14
Correu electrònic: info@calallevado.com
Finalitat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
✔ AROMIR MASSAGUER S.A tractarà la informació facilitada amb la finalitat de poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris en el cas que hagin autoritzat l'enviament d'aquestes.
Durant quant de temps conservem les dades?
✔ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la seva supressió. Legitimació
Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
✔ La base legal pel tractament de les dades es el consentiment de l'Usuari atorgat per a les finalitats mencionades.
Destinataris
A quins destinataris es comunicaran les dades?
✔ No es cediran les dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets
Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
✔ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AROMIR MASSAGUER S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
✔ Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
✔ Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
✔ Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades AROMIR MASSAGUER S.A. deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions
✔ Portabilitat de les dades: AROMIR MASSAGUER S.A. facilitarà a l'interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l'interessat, a un altre responsable.
✔ L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment.
✔ És possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la pàgina web.

L'interessat/da podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i supressió posant-se en contacte a través d'un correu a info@calallevado.com