Texte juridique

Le domaine : http://www.calallevado.com est propriété de AROMIR MASSAGUER S.A., avec NIF A-58010984 Registre du commerce de Barcelona, Full 75973, Foli 30, Volum 6500, Llibre 5784, Secció 2a. Le domicile fiscal de l’entreprise est c. Morales, 31 - 08029 Barcelona. Vous pouvez nous contacter en appelant au +34 972 34 03 14 +34 972 34 11 87 ou par e-mail : info@calallevado.com
Propriété intellectuelle :
La totalité du contenu de ce site web est protégé par les droits de propriété industrielle et intellectuelle que l’utilisateur doit respecter. La reproduction, pour un usage autre que privé, communication ou distribution du matériel inclus dans ce site web est strictement interdite sans l’autorisation expresse de AROMIR MASSAGUER S.A.
Responsabilité des liens
AROMIR MASSAGUER S.A. inclut dans son site web une série de liens sur des pages de ses clients et fournisseurs, uniquement à des fins publicitaires de travaux effectuées sur commande de ceux-ci. AROMIR MASSAGUER S.A. n’est pas responsable des informations commerciales contenues dans ces sites ou de tout service ou pratique associée ou concernant les pages web et leurs liens.
Protection des données :
Conformément aux dispositions de la Loi organique 15/1999, du 13 décembre, relative à la Protection des données à caractère personnel (LOPD), nous vous informons que vos données personnelles seront enregistrées dans des fichiers qui sont la propriété de AROMIR MASSAGUER S.A. afin de pouvoir répondre de manière appropriée à vos demandes d’information et élaborer les devis que vous pourriez nous solliciter. Pour exercer les droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition prévus par la Loi, vous pouvez vous adresser par écrit à c. Morales, 31 - 08029 Barcelona, Réf. Protection des données.
En conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó) informa als usuaris:

Responsable
Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó)
NIF: A-58010984
Direcció postal: C. Morales, 31 - 08029 Barcelona.
Telèfon: +34 972 34 03 14
Correu electrònic: info@calallevado.com
Finalitat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
✔ AROMIR MASSAGUER S.A tractarà la informació facilitada amb la finalitat de poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris en el cas que hagin autoritzat l'enviament d'aquestes.
Durant quant de temps conservem les dades?
✔ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la seva supressió. Legitimació
Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
✔ La base legal pel tractament de les dades es el consentiment de l'Usuari atorgat per a les finalitats mencionades.
Destinataris
A quins destinataris es comunicaran les dades?
✔ No es cediran les dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets
Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
✔ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AROMIR MASSAGUER S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
✔ Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
✔ Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
✔ Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades AROMIR MASSAGUER S.A. deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions
✔ Portabilitat de les dades: AROMIR MASSAGUER S.A. facilitarà a l'interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l'interessat, a un altre responsable.
✔ L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment.
✔ És possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la pàgina web.

L'interessat/da podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i supressió posant-se en contacte a través d'un correu a info@calallevado.com