Nota legal

El domini: http://www.calallevado.com és propietat de l'empresa AROMIR MASSAGUER S.A., amb el NIF A-58010984 Registre Mercantil de Barcelona, Full 75973, Foli 30, Volum 6500, Llibre 5784, Secció 2a. El domicili de l'empresa és c. Morales, 31 - 08029 Barcelona. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el +34 972 34 03 14 o l'e-mail:info@calallevado.com
Propietat intel·lectual i industrial:
La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de AROMIR MASSAGUER S.A..
Responsabilitat en els enllaços:
AROMIR MASSAGUER S.A. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. AROMIR MASSAGUER S.A. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.
Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de AROMIR MASSAGUER S.A. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a c. Morales, 31 - 08029 Barcelona, Ref. Protecció de dades.
En conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó) informa als usuaris:

Responsable
Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: AROMIR MASSAGUER S.A (Camping Cala Llevadó)
NIF: A-58010984
Direcció postal: C. Morales, 31 - 08029 Barcelona.
Telèfon: +34 972 34 03 14
Correu electrònic: info@calallevado.com
Finalitat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
✔ AROMIR MASSAGUER S.A tractarà la informació facilitada amb la finalitat de poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris en el cas que hagin autoritzat l'enviament d'aquestes.
Durant quant de temps conservem les dades?
✔ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la seva supressió. Legitimació
Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
✔ La base legal pel tractament de les dades es el consentiment de l'Usuari atorgat per a les finalitats mencionades.
Destinataris
A quins destinataris es comunicaran les dades?
✔ No es cediran les dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets
Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
✔ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AROMIR MASSAGUER S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
✔ Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
✔ Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
✔ Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades AROMIR MASSAGUER S.A. deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions
✔ Portabilitat de les dades: AROMIR MASSAGUER S.A. facilitarà a l'interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l'interessat, a un altre responsable.
✔ L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment.
✔ És possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la pàgina web.

L'interessat/da podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i supressió posant-se en contacte a través d'un correu a info@calallevado.com